Skip to main content

Fri rettshjelp

Mange av sakene som Adalat tilbyr hjelp i, er saker hvor det gis fri rettshjelp. Reglene omkring dette kan være vanskelige å forstå og vi gir derfor en oversikt her: 

Det finnes to typer fri rettshjelp; såkalt «fritt rettsråd» og «fri sakførsel». Fritt rettsråd betyr at du får bistand til rådgivning og klage i saken din inntil et visst antall timer. Fri sakførsel betyr at du får rett til at advokaten fører saken din i retten og i enkelte andre instanser som ligner på domstoler, som fylkesnemnda eller kontrollkommisjonen.

Om du har krav på fri rettshjelp i din sak, avhenger av hvilken type sak det dreier seg om og i noen tilfeller, hvor mye du tjener i året og hvor mye formue du har. Dersom du har ektemake eller samboer, vil det være deres felles økonomi som avgjør om du har krav på fri rettshjelp.

 I noen saker gis det fri rettshjelp uansett hvor mye du tjener.

Når fri rettshjelp er avhengig av din inntekt, må du betale en egenandel for hjelpen for å kunne motta den. For fritt rettsråd må du i 2022 betale 1121 kr (1 ganger den offentlige satsen for fri rettshjelp). For fri sakførsel må den som mottar hjelpen betale maksimalt 25% av utgiftene, men maksimalt 8968 kroner i 2022 (8 ganger den offentlige satsen for fri rettshjelp). Den offentlige satsen øker årlig og beløpene over vil i så fall stige med økningen i satsen. Dersom du mottar inntekt under kr 100 000 i året, skal du ikke betale egenandel.

Fritt rettsråd uavhengig av inntekt gjelder i disse sakene:

 • I saker hos UDI eller UNE gis slikt fritt rettsråd i klagesaker om asyl, utvisning, bortvisning, tilbakekall av oppholdstillatelser og søknader om asyl fra enslige mindreårige asylsøkere. Merk at fri rettshjelp for utvisning kun gjelder i de tilfellene hvor utvisningen er begrunnet i brudd på utlendingsloven.
 • Du har også krav på fritt rettsråd dersom du søker om erstatning etter at du har blitt siktet eller tiltalt for en straffbar handling og saken din er blitt henlagt eller du er blitt frifunnet. 
 • Du har krav på fritt rettsråd dersom du er blitt utsatt for vold og du ønsker å fremme et erstatningskrav mot gjerningsmannen.
 • Du har også krav på fritt rettsråd dersom du er blitt utsatt for brudd på besøksforbud, tvangsekteskap, menneskehandel, mishandling i nære relasjoner, kjønnslemlestelse, voldtekt, enkelte former for seksuelt misbruk, overgrep eller du er utsatt for en forbrytelse som har skapt betydelig skade på din kropp eller helse, og du vurderer å anmelde forholdet. Advokaten vil da hjelpe deg med anmeldelsesprosessen.
 • Krav på fritt rettsråd gis også til de som blir medisinert mot sin vilje under tvungen psykisk helsevern.

Fri sakførsel gjelder uavhengig av inntekt i disse sakene:

 • Dersom barnevernet ønsker å hasteplassere, overta omsorgen for eller adoptere bort dine barn, vil du ha krav på fri sakførsel. Merk at du også har krav fritt rettsråd for rådgivningen i alle tilfellene som nevnes her. 
 • Fri sakførsel gis også til den som er underlagt tvungen psykisk helsevern og ønsker å få prøvd rettmessigheten av vedtaket gjennom hele rettssystemet.
 • I saker hvor du vil fremme et erstatningskrav mot gjerningsmannen etter å ha blitt utsatt for vold.
 • I svært mange saker gis gratis advokat i straffesaker, men dette kalles da å få oppnevnt offentlig forsvarer og behandles under «straffesaker».
 • Du kan også ha krav på gratis advokat under straffesak dersom du er offeret, noe som behandles under «straffesaker».

Fri rettshjelp som er avhengig av inntekt

Som nevnt kan også fritt rettsråd og fri sakførsel gis i visse andre saker avhengig av hvor mye du tjener og din formue. Dersom du er enslig og tjener under 320 000 kroner i året før skatt og din formue er under 100 000 kroner vil du ha krav på fri rettshjelp i disse sakene også. Dersom du har ektemake eller samboer, vil denne grensen være 490 000 kroner til sammen før skatt og ha en formue på maksimalt 100 000 kroner.

 

Når fri rettshjelp er avhengig av din inntekt, må du betale en egenandel for hjelpen for å kunne motta den. For fritt rettsråd må du i 2022 betale 1121 kr (1 ganger den offentlige satsen for fri rettshjelp). For fri sakførsel må den som mottar hjelpen betale maksimalt 25% av utgiftene, men maksimalt 8968 kroner i 2022 (8 ganger den offentlige satsen for fri rettshjelp). Den offentlige satsen øker årlig og beløpene over vil i så fall stige med økningen i satsen. Dersom du mottar inntekt under kr 100 000 i året, skal du ikke betale egenandel

Fritt rettsråd avhengig av inntekt gjelder i disse sakene:

 • Saker hvor du klager over vedtak fra NAV etter folketrygdloven (gjelder bl.a. arbeidsavklaringspenger, dagpenger, sykepenger, uføretrygd og andre ytelser i folketrygden som gjelder familien og pensjon)
 • Saker hvor du søker om eller klager over et vedtak om voldsoffererstatning etter at du er blitt utsatt for en straffbar handling.
 • Dersom du er etterlatt og har tapt forsørger eller du er utsatt for en personskade og vil fremme erstatningssak.
 • Saker om urettmessig oppsigelser eller avskjedigelser av din arbeidsgiver.
 • Saker hvor du blir kastet ut av leiligheten som du leier.
 • Saker om samlivsbrudd som gjelder omsorgen for dine barn, om du har krav på samvær og hvem som skal ha foreldreansvaret for barna.
 • Saker som gjelder hvordan du og din ektefelle skal fordele formuen etter skilsmisse.

Fri sakførsel avhengig av inntekt gjelder i disse sakene:

 • I saker om omsorg for barn, samvær eller foreldreansvar
 • I saker om oppsigelser eller avskjed etter arbeidsmiljøloven
 • I saker som gjelder utkastelse fra husleieforhold
 • I sak om erstatning etter personskade eller tap av forsørger

Forsvarer

Du har rett til å la deg bistå av en forsvarer på ethvert trinn av saken din, og Adalat vil hjelpe deg gjennom din sak fra start til slutt. Det er likevel dessverre ikke slik at du har krav på at bistanden betales av det offentlige i alle tilfeller hvor du blir siktet eller saken din går til domstolen.

 Dersom du blir siktet eller tiltalt i en straffesak, kan du i mange tilfeller ha krav på offentlig oppnevnt forsvarer.

I etterforskningsfasen vil det vurderes fra sak til sak om man har krav på forsvarer oppnevnt av det offentlige. Adalat vil alltid ta en vurdering på om du har krav på offentlig oppnevnt forsvarer under etterforskningen, og søke om å bli oppnevnt der det er grunnlag for det. Du har alltid krav på offentlig oppnevnt forsvarer dersom du blir sittende på glattcelle over 24 timer eller det er klart for politiet at du blir sittende lengre enn 24 timer. Du har også alltid krav på forsvarer dersom du blir plassert i varetekt. Dersom du blir satt i politiarresten, vil alltid Adalat gi forsvarerbistand til den som er arrestert.

 

Når saken kommer til domstolen, vil du hovedsakelig ha krav på forsvarer dersom du nekter straffskyld. Dette gjelder likevel ikke om saken kommer opp til domstolen fordi du nektet å vedta en bot, om du har nektet straffskyld etter å ha mottatt en såkalt påtaleunnlatelse eller saken bare gjelder inndragning. Det gjelder heller ikke i trafikksaker som gjelder ruspåvirket kjøring eller kjøring uten førerkort.

Dersom du har erkjent straffskyld, saken går som såkalt tilståelsessak og politiet ønsker å gi deg mer enn seks måneder fengsel, har du krav på forsvarer under rettssaken. Det samme gjelder hovedsakelig dersom du har brutt vilkårene for en betinget dom, prøveløslatelse eller samfunnsstraff og politiet ønsker å gi deg fengselsstraff i mer enn seks måneder. Dersom politiet i en slik situasjon vil gi deg mindre enn seks måneder fengsel, har du ikke automatisk krav på forsvarer. Du kan likevel ha krav på forsvarer i spesielle tilfeller etter søknad. Adalat vil alltid ta en vurdering på om du har krav på forsvarer og søke om det der det er grunnlag for det.

Krav på forsvareroppnevning har man også i en rekke andre saker, som når man blir gitt et besøksforbud mot sitt eget hjem, når man har fått besøksforbud fordi man er siktet for mishandling i nære relasjoner eller siktelsen gjelder barn under 18 år og det skal tas tilrettelagt avhør av barna. Dersom du var under 18 år på tidspunktet for forbrytelsen, skal du alltid ha forsvarer dersom politiet vil gi deg fengselsstraff, ungdomsstraff eller samfunnsstraff.

Bistandsadvokat

Dersom du er offer for en forbrytelse, kan du ha krav på bistandsadvokat både underveis i etterforskningen og når saken kommer til domstolen. Du har alltid krav på bistandsadvokat dersom du er blitt utsatt for brudd på besøksforbud, tvangsekteskap, menneskehandel, mishandling i nære relasjoner, kjønnslemlestelse, voldtekt, enkelte former for seksuelt misbruk, overgrep eller du er utsatt for en forbrytelse som har påført deg betydelig skade på din kropp eller helse. Du kan også etter en nærmere vurdering få oppnevnt bistandsadvokat utenfor disse tilfellene dersom sakens art og alvor tilsier det. Adalat vil undersøke nærmere om du har krav på bistandsadvokat og søker der det er grunnlag for det.

Fastpriser

Selv om du ikke har krav på fri rettshjelp, vil Adalat i flere saker som gjelder klager over vedtak fra det offentlige og andre saker innenfor områdene som dekkes av rettshjelpsordningen til fastpriser. Det vil da si at du betaler én pris for oppdraget uten å måtte bekymre deg for at advokaten på jobben teller timene. Det tilbys ofte fastpris i saker som er til behandling hos UDI, NAV og andre offentlige instanser. Om det skal gis fastpris, vurderes ut ifra sakens omfang og kompleksitet og klientens økonomiske situasjon.

Forsikring eller medlemskap i fagforening

Dersom du har en forsikring eller er medlem i en fagforening, er det verdt å undersøke forsikringsvilkårene eller avtalen med fagforeningen din om du har krav på å få dekket kostnader til rettshjelp enten helt eller delvis. Dette vil Adalat undersøke for deg der det er aktuelt.

Priser ellers

Ellers vil det vurderes pris og vilkår i det enkelte tilfellet. Adalat opererer med veiledende timepriser fra kr 1200-2500 eks mva. Dette gjelder spesielt i saker hvor saken skal tas til retten. Avhengig av sakens kompleksitet og omfang vil prisene kunne overstige prisene som angis her. Ellers blir det utarbeidet oppdragsbekreftelse for den enkelte sak som angir de nærmere vilkårene for oppdraget.